Reklamační řád

obchodní společnosti SV Game Masters s.r.o.

se sídlem Podolská 158/33, 147 00 Praha 4

identifikační číslo: 06127185

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276644

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.naplavkuj.cz (dále též jen „Naplavkuj.cz“ nebo „Prodávající“).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NObčZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

1.2. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

1.3 Zákazníkem internetového obchodu Naplavkuj.cz je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) ZOS (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující-spotřebitel a Kupující-podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

1.4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

2. Odpovědnost Prodávajícího

2.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 • 2.1.1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 2.1.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • 2.1.3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 2.1.4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
 • 2.1.5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad (faktura), který slouží k uplatnění reklamace. Záruční list Prodávající nepřikládá.

3. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

3.1. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s přepravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od přepravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.

3.2. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba, aby Kupující o této skutečnosti co nejdříve informoval přepravce v závislosti na druhu jím vybrané přepravy a případně i Prodávajícího.

 • Česká pošta: Kupující oznámí osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
 • DPD: Kupující oznámí do 2 pracovních dnů na tel. +420 841 700 700.
 • Uloženka: Kupující zašle formou zpětného podání do 2 pracovních dnů zpět Prodávajícímu.
 • Zásilkovna: Kupující oznámí do 2 pracovních dnů na tel. +420 216 216 516.

3.3. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) Zboží mělo již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3.4. Kupující-spotřebitel zašle reklamované zboží přepravní službou na adresu sídla SV Game Masters s.r.o., Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 a informuje o této skutečnosti Prodávajícího e-mailem na adrese elektronické pošty hitusback@naplavkuj.cz nebo telefonicky. Na adrese sídla SV Game Masters s.r.o. není možné vyřídit reklamaci osobně.

3.5. V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu (tj. tlumícího či výplňového materiálu, např. polystyrénu nebo bublinkové fólie) vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.

3.6. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně společnosti SV Game Masters s.r.o. Optimální je originál nebo kopie dokladu o zakoupení (též „prodejní doklad" nebo též jen „faktura") Zboží a vyplněný reklamační list (pdf, 300 kB). Oba dokumenty Kupující zašle Prodávajícímu buď spolu s reklamovaným Zbožím v jednom balíku přepravní službou, nebo je může zaslat v elektronické podobě e-mailem na adresu elektronické pošty Prodávajícího hitusback@naplavkuj.cz.

3.7. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • 3.7.1. mechanickým poškozením Zboží,
 • 3.7.2. prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,
 • 3.7.3. elektrickým přepětím (viditelně spálené součásti) s výjimkou běžných odchylek,
 • 3.7.4. prokazatelně nesprávným užíváním,
 • 3.7.5. užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu,
 • 3.7.6. užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • 3.7.7. prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci.

3.8. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

3.9. Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.

4. Záruční doba

4.1. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu 6 (slovy: šesti měsíců) od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého Zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců. Pro Kupujícího–podnikatele činí záruční doba 12 (slovy: dvanáct) měsíců.

4.2. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

5. Práva z vad Zboží

5.1. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku 2. Odpovědnost Prodávajícího, může Kupující–spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující–spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

5.2. Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující-spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.

5.3. Pokud Kupující–spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu – spotřebiteli.

5.4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.5. Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NObčZ a ZOS. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NObčZ. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

5.6. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.

5.7. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující–spotřebitel místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

6. Vyřízení reklamace

6.1. Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NObčZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli.

6.2. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

6.3. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále se doporučuje přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa bydliště či dodací adresa, telefon, adresa elektronické pošty). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

6.4. Prodávající při převzetí Zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace Kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí Zboží přebíraného k reklamaci, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.

6.5. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení – reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím-spotřebitelem požadován. Pokud Kupující-spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem na jím uvedenou adresu elektronické pošty.

7. Odmítnutí přijetí do reklamace

7.1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.

7.2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

8. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy

8.1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.

8.2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

8.3. Při výdeji Zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost přepravci.

9. Prodloužená záruka

9.1. Prodávající k veškerému zboží nenabízí možnost zakoupit si prodlouženou záruku o dalších 12 (slovy: dvanáct) nebo 36 (slovy: třicet šest) měsíců.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 12. 9. 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Zpět do obchodu